Lietuvos Renault klubo įstatai


I. BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas: Lietuvos Renault klubas (toliau vadinamas klubas) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Klubo teisinė forma – asociacija.
3. Klubas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Klubas turi sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą, simboliką, komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, taip pat teisę gauti labdarą ir paramą bei įstatymų nustatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.
5. Klubo veiklos laikotarpis – neribotas.
6. Klubo finansiniai metai – kalendoriniai metai.
7. Klubo buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Varduvos g. 35.

II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

8. Klubo veiklos tikslai:
8.1. koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
8.2. vienyti Renault markės automobilių gerbėjus ir populiarinti Renault markės automobilius Lietuvoje;
8.3. propaguoti saugų eismą.
9.   Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus klubas:
9.1. telkia klubo narius įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas, parodas ir kitus renginius;
9.2. ruošia ir leidžia periodinius ar vienkartinius informacinius leidinius, visuomenės informavimo priemones;
9.3. atstovauja klubo narių interesus ir gina jų teises įvairiose institucijose ir organizacijose;
9.4. palaiko ryšius su Renault markės automobilių gamintojais, pardavėjais, servisais ir remonto dirbtuvėmis, klubais kitose šalyse, Prancūzijos ambasada;
9.5. skatina visuomenės susidomėjimą klubo vykdoma veikla, ugdo tarpusavio toleranciją ir supratimą;
9.6. teikia informaciją apie klubo veiklą įvairioms institucijoms, visuomenei;
9.7. plėtoja tarptautinius ryšius su panašiomis organizacijomis kitose šalyse.
10. Siekiant įgyvendinti savo tikslus klubas vykdo šią ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą veiklą:
10.1. leidyba (22.1);
10.2. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (74.13);
10.3. reklama (74.40);
10.4. kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74.87);
10.5. suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (80.42);
10.6. kvalifikacijos tobulinimas (80.42.30);
10.7. papildomas mokymas (80.42.40);
10.8. visuomeninių organizacijų veikla (91.12.10);
10.9. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (91.33);
10.10.mugių ir atrakcionų parkų veikla (92.33);
10.11.kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla (92.34);
10.12.kita sportinė veikla (92.62);
10.13.kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla (92.72);
10.14.fizinės gerovės užtikrinimo veikla (93.04);
10.15.kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla (93.05).
Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus (licencijas). Klubas gali vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams ir reikalinga numatytiems tikslams įgyvendinti.

III. KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA BEI SĄLYGOS

11. Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai bei juridiniai asmenys.
12. Klubo narys turi tokias teises:
12.1 dalyvauti, teikti pasiūlymus bei pageidavimus ir balsuoti klubo visuotiniame narių susirinkime;
12.2 rinkti ir būti išrinktu į klubo valdymo ir kitus organus;
12.3 naudotis klubo teikiamomis paslaugomis, baze, inventoriumi, dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose;
12.4 susipažinti su klubo narių sąrašu bei kitais dokumentais ir gauti visą klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
12.5 bet kada išstoti iš klubo;
12.6 ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir klubo prezidento sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus, jei jie pažeidžiami;
12.7 kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
13. Klubo nariai privalo:
13.1 laikytis klubo įstatų;
13.2 nustatytu laiku sumokėti nario mokestį;
13.3 aktyviai dalyvauti klubo veikloje;
13.4 vykdyti valdymo organo sprendimus ir pavedimus;
13.5 tausoti klubo turtą.
14. Klubo stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.
15. Norint tapti klubo nariu, reikia klubo prezidentui pateikti prašymą. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į klubą artimiausiame posėdyje priima valdyba kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių valdybos narių balsų „už“ negu „prieš“. Jeigu sprendimas pagrįstai neigiamas, stojantysis turi teisę prašyti įtraukti į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl naujo nario priėmimo.
16. Kiekvienas klubo narys gali išstoti iš klubo, apie savo ketinimą pranešęs raštu klubo prezidentui ir pilnai su klubu atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Klubo nariai išbraukiami valdybos sprendimu.
17. Klubo nariai gali būti pašalinami iš klubo, jeigu jie:
17.1 nesilaiko klubo įstatų;
17.2 nevykdo klubo valdymo organų sprendimų;
17.3 nesumoka nario mokesčio už antrus metus paeiliui ir, nepaisant raštiško raginimo, nesumoka šio mokesčio per vieną mėnesį nuo raginimo gavimo dienos;
17.4 dėl aplaidumo ar sąmoningai pakenkė kluboprestižui arba padarė didelę materialinę žalą;
17.5 nesilaiko etikos bei moralės normų;
17.6 dalyvauja organizacijose, kurių tikslai bei uždaviniai prieštarauja klubo veiklai.
18. Klubo nariai pašalinami valdybos sprendimu, priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Pašalintam klubo nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip klubo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

IV. KLUBO ORGANAI

19. Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas – prezidentas.
20. Klubas įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo vienasmenį valdymo organą – prezidentą.

V. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

21. Visuotinis narių susirinkimas:
21.1 keičia klubo įstatus;
21.2 skiria ir atšaukia klubo prezidentą;
21.3 renka ir atšaukia klubo valdybos narius;
21.4 tvirtina valdybos darbo reglamentą;
21.5 nustato klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
21.6 tvirtina klubo metinę finansinę atskaitomybę;
21.7 priima sprendimą dėl klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
21.8 sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
22. Eilinį visuotinį narių susirinkimą valdyba šaukia kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus klubo prezidentas įteikia klubo nariams pasirašytinai arba registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas protokoluojamas. Jį pasirašo visuotinio susirinkimo pradžioje išrinkti pirmininkas ir sekretorius. Prie susirinkimo protokolo pridedamas susirinkime dalyvavusių narių sąrašas.
23. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas klubo prezidento, valdybos iniciatyva arba jei to reikalauja daugiau nei 1/3 klubo narių. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai klubo valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
24. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi klubo nariai su tuo sutinka.
25. Kiekvienas klubo narys turi teisę pateikti savo pasiūlymus dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės. Jie turi būti įteikti valdybai ar prezidentui ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos.
26. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė klubo narių.
27. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį klubo prezidentas praneša klubo nariams ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 25 dienoms nuo neįvykusio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo klubo narių.
28. Klubo visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi klubo narys ar prezidentas.
29. Kiekvienas klubo narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių klubo narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai keičiami klubo įstatai ir priimami sprendimai dėl klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų.
30. Visuotinio narių susirinkimo metu į jo darbotvarkę gali būti įtraukiami papildomi klausimai, išskyrus įstatų keitimo, klubo prezidento ir valdybos narių rinkimus (atšaukimus). Klausimas dėl klubo prezidento atšaukimo į visuotinio susirinkimo darbotvarkę gali būti įtrauktas ne mažiau kaip 1/3 klubo narių ar 3/4 valdybos narių iniciatyva.
31. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptasis balsavimas gali vykti visuotiniam susirinkimui nutarus daugiau balsavimo metu dalyvaujančių klubo narių balsų „už“ negu „prieš“.

VI. VALDYBOS KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

32. Valdyba yra klubo kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 5 narių: valdybos pirmininko, kuris kartu yra klubo prezidentas, ir keturių narių. Valdybos nariai renkami visuotiniame narių susirinkime 2 (dvejų) metų laikotarpiui.
33. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
34. Valdyba:
34.1 šaukia klubo narių visuotinius susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei nutarimų projektus;
34.2 priima sprendimus dėl narių priėmimo į klubą bei pašalinimo (išbraukimo) iš klubo;
34.3 svarsto ir tvirtina klubo narius, kurie atleidžiami nuo stojamojo ir/ar nario mokesčio;
34.4 svarsto ir tvirtina klubo narius, kurių stojamasis ir/ar nario mokestis sumažinamas;
34.5 svarsto ir tvirtina klubo veiklos strategiją;
34.6 svarsto ir tvirtina klubo simboliką (vėliavą, emblemos ir nario pažymėjimo formą);
34.7 priima sprendimą dėl klubui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ir įkeitimo, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus apribojimus;
34.8 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
34.9 priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
34.10ruošia įstatų pakeitimus ir juos pateikia svarstyti klubo visuotiniam narių susirinkimui;
34.11vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams bei šiems įstatams.
35. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja klubo prezidentas. Tačiau posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kas ketvirtį. Apie valdybos posėdžio sušaukimą, nurodydamas posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki posėdžio. Valdybos posėdžiai protokoluojami.
36. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi vieną balsą. valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų “už” negu “prieš”. Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia klubo prezidento balsas.

VII. KLUBO PREZIDENTAS

37. Klubo prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Klubo prezidentas kartu yra ir klubo valdybos pirmininkas.
38. Klubo prezidentas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, klubo įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais.
39. Klubo prezidentas:
39.1 atsako už klubo veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą;
39.2 atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
39.3 parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui klubo veiklos ataskaitą;
39.4 vadovauja klubo valdybos darbui ir organizuoja valdybos sprendimų vykdymą;
39.5 atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
39.6 atsako už klubo narių apskaitą;
39.7 priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis;
39.8 vadovauja klubo darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius klubo veiklą;
39.9 klubo vardu sudaro sandorius bei atstovauja klubą, esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;
39.10skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
39.11atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
39.12sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

VIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

40. Klubo nariui raštu pareikalavus, klubo prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti klubo nariui galimybę susipažinti su klubo dokumentais ir gauti visą klubo turimą informaciją apie jo veiklą.
41. Klubo dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai.

IX. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

42. Visi klubo vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami dienraštyje „Kauno diena“, kiti pranešimai ar skelbimai registruotu laišku išsiunčiami klubo narių ar kitų suinteresuotų asmenų adresu, pateiktu klubo prezidentui arba įteikiami pasirašytinai. Pasikeitus adresams, klubo nariai ar kiti suinteresuoti asmenys privalo apie tai informuoti klubo prezidentą registruotu laišku.
43. Už pranešimų apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą ir kitų pranešimų skelbimą yra atsakingas klubo prezidentas, likviduojant asociaciją – likvidatorius.

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

44. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Klubas atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
45. Klubo valdybos sprendimu steigiami klubo filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai.

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

46. Klubo įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių klubo narių balsų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo klubo prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
47. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

XII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, KLUBO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

48. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 49 punkte nustatytų šaltinių lėšų.
49. Klubo pajamų šaltiniai:
49.1 narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
49.2 valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
49.3 fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
49.4 palikimai pagal testamentą tenkantys klubui;
49.5 ūkinės komercinės veiklos ir klubo įsteigtų įmonių pelnas;
49.6 kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
49.7 kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.
50. Klubui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus klubo veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
51. Net ir šių įstatų 50 punkte nurodytais tikslais klubui draudžiama:
51.1 neatlygintinai perduoti klubo turtą nuosavybėn klubo nariui ir klubo vadovui, klube darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
51.2 mokėti klubo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;
51.3 klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti klubo nariams ar klubo prezidentui, klube darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
51.4 suteikti paskolas, įkeisti klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
51.5 skolintis pinigų iš klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
51.6 skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
51.7 pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
51.8 parduoti klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
51.9 steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
51.10vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
51.11vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
52. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.
53. Klubas vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu ar paramos davėjų reikalavimu gali būti atliekamas nepriklausomas klubo veiklos auditas.